Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 34695
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3805
Przyznanie statusu bezrobotnego 3003
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2340
Utrata statusu bezrobotnego 2887
Utrata statusu poszukującego pracy 2292
Rejestracja bezrobotnych 7547
Rejestracja przez Internet 5243
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2353
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4970
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3201
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2441
Rejestracja poszukujących pracy 3310
Rejestracja 3630
Rejestracja rolnika 4078
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3657
Prawa bezrobotnych 4388
Obowiązki bezrobotnych 3076
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2616
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7747
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3679
Bon stażowy 4868
Bon szkoleniowy 2710
Bon zatrudnieniowy 3331
Bon na zasiedlenie 8604
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2685
Pośrednictwo pracy krajowe 2438
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2256
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2685
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5473
Prace społecznie użyteczne 3313
Prace interwencyjne 4895
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2485
Roboty publiczne 2418
Staże 21794
Szkolenia 10298
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2181
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10670
Wysokość świadczeń pieniężnych 6267
Zasiłek dla bezrobotnych 7952
Ubezpieczenie zdrowotne 2894
Dodatek aktywizacyjny 5506
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8577
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3891
Zwrot kosztów przejazdu 2638
Zwrot kosztów zakwaterowania 3021
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2637
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5328
Pożyczka szkoleniowa 3527
Dofinansowanie kosztów egzaminów 5362
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2705
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2516
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 19434
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3586
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2244
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2318
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7245
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3130
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2690
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2795
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6640
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4287
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2251
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2020
Pośrednictwo pracy krajowe 2218
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2105
Prace interwencyjne 5895
Prace społecznie użyteczne 3191
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2522
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6675
Roboty publiczne 4890
Staże 11077
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3934
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1894
Grant na telepracę 2086
Świadczenie aktywizacyjne 2082
Wysokość świadczeń pieniężnych 3130
Zwolnienia grupowe 2517
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 6245
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2168
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2026
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2037
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2727
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3082
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2315
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2537
Tryb postępowania 2395
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4803
Wymagane dokumenty 2473
Opłaty 2297
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2871
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2850
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2192
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1763
Kontakt do urzędu pracy 39681
Struktura Urzędu 2057
Historia Urzędu Pracy 7088
Podstawa prawna działania urzędu 2978
Statut 2410
Ustawy 2302
Prawo 1986
Zarządzenia Dyrektora 1836
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 568
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1334
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1808
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2491
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4482
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1214
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2486
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3861
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 4139
Programy 4690
Realizowane 3066
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 3119
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 2136
Zrealizowane 2618
Program specjalny "Postaw na aktywność" 3238
Program Specjalny "Bądź aktywny" 4190
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 3182
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 4381
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 4356
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 3091
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2317
"Działać skutecznie" 2766
"Czas na zmiany" 2697
„Aktywni 50+” 4114
"Młodzi przedsiębiorcy" 2836
Program specjalny "Równać szanse" 6192
Projekty EFS 4741
Realizowane 3138
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 3641
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 3435
Zrealizowane 2719
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3770
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3643
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 7771
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2884
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4510
Analizy i statystyki 4610
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5199
Dane statystyczne 5354
Inne Opracowania 3074
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 2865
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 4143
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7378
Skład 3400
Opiniowanie kierunków kształcenia 2513
Uchwały 2051
Uchwały z dnia 17-05-2018 r. 280
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 651
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 553
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 584
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 534
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 665
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 705
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 751
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 680
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 1455
Uchwały z dnia 10-10-2016r 1346
Uchwały z dnia 26-09-2016r 1324
Uchwały z dnia 06-05-2016r 1417
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 1773
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 2079
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 1974
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 1755
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 1991
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 2782
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 1772
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 1885
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 1973
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 1824
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1830
Uchwały z dnia 27.03.2012r 1902
Uchwały z dnia 03-02-2012r 1871
Uchwały z dnia 17-11-2011 1916
Uchwały z dnia 15-07-2011 1697
Uchwały z dnia 19-04-2011 1767
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 1564
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 1753
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 1830
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 2444
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 1563
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 2023