Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 33536
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3568
Przyznanie statusu bezrobotnego 2786
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2132
Utrata statusu bezrobotnego 2583
Utrata statusu poszukującego pracy 2107
Rejestracja bezrobotnych 7126
Rejestracja przez Internet 4903
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2174
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4606
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2975
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2253
Rejestracja poszukujących pracy 3055
Rejestracja 3326
Rejestracja rolnika 3721
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3425
Prawa bezrobotnych 4157
Obowiązki bezrobotnych 2801
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2418
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7399
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3406
Bon stażowy 4604
Bon szkoleniowy 2436
Bon zatrudnieniowy 3018
Bon na zasiedlenie 7863
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2477
Pośrednictwo pracy krajowe 2229
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2076
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2461
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5097
Prace społecznie użyteczne 3030
Prace interwencyjne 4690
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2258
Roboty publiczne 2235
Staże 20934
Szkolenia 9440
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1992
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10178
Wysokość świadczeń pieniężnych 5954
Zasiłek dla bezrobotnych 7514
Ubezpieczenie zdrowotne 2560
Dodatek aktywizacyjny 5169
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8130
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3618
Zwrot kosztów przejazdu 2402
Zwrot kosztów zakwaterowania 2764
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2431
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4994
Pożyczka szkoleniowa 3336
Dofinansowanie kosztów egzaminów 4959
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2311
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2299
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18410
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3222
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2035
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2098
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6833
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2874
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2396
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2571
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6177
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4010
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2064
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1854
Pośrednictwo pracy krajowe 1976
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1809
Prace interwencyjne 5479
Prace społecznie użyteczne 2945
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2312
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6280
Roboty publiczne 4449
Staże 10310
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3730
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1705
Grant na telepracę 1796
Świadczenie aktywizacyjne 1854
Wysokość świadczeń pieniężnych 2848
Zwolnienia grupowe 2289
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 5849
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1977
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1829
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1763
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2522
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2805
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2110
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2259
Tryb postępowania 2205
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4339
Wymagane dokumenty 2275
Opłaty 2081
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2653
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2581
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1995
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1613
Kontakt do urzędu pracy 37522
Struktura Urzędu 1838
Historia Urzędu Pracy 5974
Podstawa prawna działania urzędu 2566
Statut 2144
Ustawy 2036
Prawo 1768
Zarządzenia Dyrektora 1712
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 442
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1192
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1660
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2234
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4319
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1070
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2317
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3612
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 3880
Programy 4366
Realizowane 2847
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 2762
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 1891
Zrealizowane 2426
Program specjalny "Postaw na aktywność" 2937
Program Specjalny "Bądź aktywny" 3704
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 2814
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 4081
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 3937
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 2818
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2080
"Działać skutecznie" 2532
"Czas na zmiany" 2431
„Aktywni 50+” 3820
"Młodzi przedsiębiorcy" 2612
Program specjalny "Równać szanse" 5776
Projekty EFS 4451
Realizowane 2830
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 3233
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 3087
Zrealizowane 2453
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3487
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3266
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 7399
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2655
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4228
Analizy i statystyki 4357
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4885
Dane statystyczne 4711
Inne Opracowania 2762
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 2592
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 3806
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7009
Skład 3004
Opiniowanie kierunków kształcenia 2209
Uchwały 1772
Uchwały z dnia 17-05-2018 r. 52
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 368
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 344
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 338
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 340
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 433
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 470
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 431
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 439
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 1114
Uchwały z dnia 10-10-2016r 1006
Uchwały z dnia 26-09-2016r 1065
Uchwały z dnia 06-05-2016r 1163
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 1540
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 1741
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 1709
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 1525
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 1702
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 2481
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 1535
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 1627
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 1680
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 1622
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1612
Uchwały z dnia 27.03.2012r 1616
Uchwały z dnia 03-02-2012r 1618
Uchwały z dnia 17-11-2011 1483
Uchwały z dnia 15-07-2011 1426
Uchwały z dnia 19-04-2011 1498
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 1322
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 1526
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 1568
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 2196
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 1352
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 1695
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 1537
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 1407
Przydatne linki 3233
Kierownictwo Urzędu Pracy 2413
Biuletyn Informacji Publicznej 1460
Inspektor Danych Osobowych