Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 32313
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3239
Przyznanie statusu bezrobotnego 2458
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1857
Utrata statusu bezrobotnego 2295
Utrata statusu poszukującego pracy 1805
Rejestracja bezrobotnych 6719
Rejestracja przez Internet 4530
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1888
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4182
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2652
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1923
Rejestracja poszukujących pracy 2768
Rejestracja 2924
Rejestracja rolnika 3278
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3110
Prawa bezrobotnych 3841
Obowiązki bezrobotnych 2480
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2102
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6947
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3022
Bon stażowy 4262
Bon szkoleniowy 2138
Bon zatrudnieniowy 2678
Bon na zasiedlenie 7147
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2188
Pośrednictwo pracy krajowe 1928
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1793
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2107
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4629
Prace społecznie użyteczne 2648
Prace interwencyjne 4371
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1978
Roboty publiczne 1957
Staże 20001
Szkolenia 8675
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1706
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9673
Wysokość świadczeń pieniężnych 5567
Zasiłek dla bezrobotnych 7008
Ubezpieczenie zdrowotne 2194
Dodatek aktywizacyjny 4777
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7622
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3260
Zwrot kosztów przejazdu 2153
Zwrot kosztów zakwaterowania 2455
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2140
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4634
Pożyczka szkoleniowa 3018
Dofinansowanie kosztów egzaminów 4464
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1974
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2000
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17503
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2737
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1690
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1787
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6317
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2455
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2028
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2207
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5372
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 3542
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1712
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1512
Pośrednictwo pracy krajowe 1638
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1490
Prace interwencyjne 4946
Prace społecznie użyteczne 2475
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1945
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5749
Roboty publiczne 3989
Staże 9579
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3359
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1395
Grant na telepracę 1411
Świadczenie aktywizacyjne 1510
Wysokość świadczeń pieniężnych 2450
Zwolnienia grupowe 1901
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 5312
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1672
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1512
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1474
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2169
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2393
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1785
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1913
Tryb postępowania 1854
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3833
Wymagane dokumenty 1963
Opłaty 1737
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2291
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2255
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1675
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1436
Kontakt do urzędu pracy 35374
Struktura Urzędu 1555
Historia Urzędu Pracy 5065
Podstawa prawna działania urzędu 2110
Statut 1854
Ustawy 1711
Prawo 1488
Zarządzenia Dyrektora 1498
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 192
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 952
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1411
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 1919
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4052
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 804
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2077
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3131
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 3399
Programy 3919
Realizowane 2421
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 2302
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 1477
Zrealizowane 2080
Program specjalny "Postaw na aktywność" 2467
Program Specjalny "Bądź aktywny" 3097
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 2384
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 3452
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 3317
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 2303
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 1621
"Działać skutecznie" 2110
"Czas na zmiany" 2035
„Aktywni 50+” 3349
"Młodzi przedsiębiorcy" 2190
Program specjalny "Równać szanse" 5173
Projekty EFS 4002
Realizowane 2364
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 2676
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 2474
Zrealizowane 2043
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3013
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2751
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 6824
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2214
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 3741
Analizy i statystyki 3861
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4304
Dane statystyczne 3791
Inne Opracowania 2290
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 2133
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 3254
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6488
Skład 2478
Opiniowanie kierunków kształcenia 1733
Uchwały 1341
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 12
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 9
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 16
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 10
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 107
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 104
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 101
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 107
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 694
Uchwały z dnia 10-10-2016r 636
Uchwały z dnia 26-09-2016r 647
Uchwały z dnia 06-05-2016r 764
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 1100
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 1316
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 1294
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 1118
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 1269
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 2079
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 1130
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 1228
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 1255
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 1183
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1244
Uchwały z dnia 27.03.2012r 1179
Uchwały z dnia 03-02-2012r 1235
Uchwały z dnia 17-11-2011 1082
Uchwały z dnia 15-07-2011 1055
Uchwały z dnia 19-04-2011 1101
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 949
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 1149
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 1179
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 1817
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 988
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 1285
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 1128
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 1033
Przydatne linki 2800
Kierownictwo Urzędu Pracy 2140
Biuletyn Informacji Publicznej 1286
Polityka prywatności 1295