Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 33861
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3643
Przyznanie statusu bezrobotnego 2851
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2199
Utrata statusu bezrobotnego 2714
Utrata statusu poszukującego pracy 2166
Rejestracja bezrobotnych 7237
Rejestracja przez Internet 5010
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2237
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4712
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3037
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2322
Rejestracja poszukujących pracy 3127
Rejestracja 3426
Rejestracja rolnika 3829
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3484
Prawa bezrobotnych 4224
Obowiązki bezrobotnych 2870
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2490
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7496
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3507
Bon stażowy 4683
Bon szkoleniowy 2517
Bon zatrudnieniowy 3100
Bon na zasiedlenie 8107
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2535
Pośrednictwo pracy krajowe 2296
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2137
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2537
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5207
Prace społecznie użyteczne 3113
Prace interwencyjne 4754
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2319
Roboty publiczne 2292
Staże 21190
Szkolenia 9672
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2055
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10318
Wysokość świadczeń pieniężnych 6059
Zasiłek dla bezrobotnych 7649
Ubezpieczenie zdrowotne 2651
Dodatek aktywizacyjny 5263
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8285
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3703
Zwrot kosztów przejazdu 2472
Zwrot kosztów zakwaterowania 2842
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2506
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5097
Pożyczka szkoleniowa 3413
Dofinansowanie kosztów egzaminów 5087
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2481
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2368
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18690
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3316
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2102
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2168
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6948
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2943
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2493
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2631
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6310
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4088
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2133
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1906
Pośrednictwo pracy krajowe 2049
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1912
Prace interwencyjne 5614
Prace społecznie użyteczne 3033
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2391
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6385
Roboty publiczne 4569
Staże 10534
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3805
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1757
Grant na telepracę 1897
Świadczenie aktywizacyjne 1926
Wysokość świadczeń pieniężnych 2926
Zwolnienia grupowe 2365
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 5978
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2042
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1895
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1824
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2588
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2883
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2171
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2354
Tryb postępowania 2276
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4484
Wymagane dokumenty 2349
Opłaty 2154
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2723
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2671
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2059
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1658
Kontakt do urzędu pracy 38167
Struktura Urzędu 1934
Historia Urzędu Pracy 6207
Podstawa prawna działania urzędu 2734
Statut 2236
Ustawy 2123
Prawo 1832
Zarządzenia Dyrektora 1764
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 499
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1246
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1709
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2331
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4371
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1133
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2393
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3701
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 3980
Programy 4443
Realizowane 2914
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 2874
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 1968
Zrealizowane 2482
Program specjalny "Postaw na aktywność" 3031
Program Specjalny "Bądź aktywny" 3885
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 2961
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 4178
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 4068
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 2902
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2170
"Działać skutecznie" 2602
"Czas na zmiany" 2516
„Aktywni 50+” 3905
"Młodzi przedsiębiorcy" 2688
Program specjalny "Równać szanse" 5907
Projekty EFS 4545
Realizowane 2929
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 3353
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 3189
Zrealizowane 2538
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3578
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3368
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 7527
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2733
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4333
Analizy i statystyki 4460
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5001
Dane statystyczne 4932
Inne Opracowania 2874
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 2697
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 3930
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7101
Skład 3121
Opiniowanie kierunków kształcenia 2305
Uchwały 1871
Uchwały z dnia 17-05-2018 r. 132
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 466
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 432
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 416
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 406
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 506
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 550
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 525
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 512
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 1221
Uchwały z dnia 10-10-2016r 1118
Uchwały z dnia 26-09-2016r 1144
Uchwały z dnia 06-05-2016r 1230
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 1627
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 1833
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 1792
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 1609
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 1790
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 2568
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 1620
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 1703
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 1762
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 1702
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1688
Uchwały z dnia 27.03.2012r 1715
Uchwały z dnia 03-02-2012r 1694
Uchwały z dnia 17-11-2011 1718
Uchwały z dnia 15-07-2011 1503
Uchwały z dnia 19-04-2011 1587
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 1396
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 1594
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 1648
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 2272
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 1424
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 1799
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 1616
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 1475
Przydatne linki 3312
Kierownictwo Urzędu Pracy 2519