Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 34197
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3715
Przyznanie statusu bezrobotnego 2951
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2285
Utrata statusu bezrobotnego 2838
Utrata statusu poszukującego pracy 2244
Rejestracja bezrobotnych 7393
Rejestracja przez Internet 5130
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2304
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4860
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3136
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2390
Rejestracja poszukujących pracy 3228
Rejestracja 3563
Rejestracja rolnika 3949
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3606
Prawa bezrobotnych 4324
Obowiązki bezrobotnych 3011
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2562
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7623
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3588
Bon stażowy 4784
Bon szkoleniowy 2647
Bon zatrudnieniowy 3265
Bon na zasiedlenie 8417
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2635
Pośrednictwo pracy krajowe 2376
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2200
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2624
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5335
Prace społecznie użyteczne 3252
Prace interwencyjne 4833
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2425
Roboty publiczne 2370
Staże 21478
Szkolenia 9976
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2128
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10499
Wysokość świadczeń pieniężnych 6178
Zasiłek dla bezrobotnych 7818
Ubezpieczenie zdrowotne 2771
Dodatek aktywizacyjny 5403
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8429
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3830
Zwrot kosztów przejazdu 2584
Zwrot kosztów zakwaterowania 2968
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2578
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5216
Pożyczka szkoleniowa 3476
Dofinansowanie kosztów egzaminów 5261
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2667
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2472
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 19062
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3469
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2185
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2263
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7115
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3069
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2632
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2719
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6474
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4175
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2190
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1972
Pośrednictwo pracy krajowe 2155
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2051
Prace interwencyjne 5778
Prace społecznie użyteczne 3120
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2452
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6518
Roboty publiczne 4762
Staże 10807
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3871
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1827
Grant na telepracę 2005
Świadczenie aktywizacyjne 2033
Wysokość świadczeń pieniężnych 3073
Zwolnienia grupowe 2447
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 6147
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2121
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1975
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1988
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2667
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3012
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2271
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2472
Tryb postępowania 2344
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4689
Wymagane dokumenty 2411
Opłaty 2244
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2825
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2758
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2144
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1717
Kontakt do urzędu pracy 38909
Struktura Urzędu 2018
Historia Urzędu Pracy 6504
Podstawa prawna działania urzędu 2869
Statut 2325
Ustawy 2223
Prawo 1923
Zarządzenia Dyrektora 1808
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 544
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1308
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1761
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2446
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4421
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1190
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2452
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3795
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 4080
Programy 4589
Realizowane 3008
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 3053
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 2053
Zrealizowane 2561
Program specjalny "Postaw na aktywność" 3156
Program Specjalny "Bądź aktywny" 4114
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 3125
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 4285
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 4244
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 2993
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2262
"Działać skutecznie" 2708
"Czas na zmiany" 2620
„Aktywni 50+” 4018
"Młodzi przedsiębiorcy" 2780
Program specjalny "Równać szanse" 6067
Projekty EFS 4648
Realizowane 3073
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 3490
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 3312
Zrealizowane 2656
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3686
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3518
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 7647
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2815
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4414
Analizy i statystyki 4536
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5115
Dane statystyczne 5266
Inne Opracowania 3005
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 2784
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 4059
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7242
Skład 3281
Opiniowanie kierunków kształcenia 2427
Uchwały 1988
Uchwały z dnia 17-05-2018 r. 211
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 592
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 493
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 519
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 471
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 600
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 638
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 685
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 620
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 1392
Uchwały z dnia 10-10-2016r 1282
Uchwały z dnia 26-09-2016r 1244
Uchwały z dnia 06-05-2016r 1323
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 1713
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 1990
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 1888
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 1685
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 1916
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 2688
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 1703
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 1812
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 1884
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 1763
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1761
Uchwały z dnia 27.03.2012r 1818
Uchwały z dnia 03-02-2012r 1798
Uchwały z dnia 17-11-2011 1839
Uchwały z dnia 15-07-2011 1603
Uchwały z dnia 19-04-2011 1702
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 1493
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 1683
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 1758
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 2362
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 1499
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 1948
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 1709
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 1553