Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 33161
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3486
Przyznanie statusu bezrobotnego 2688
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2055
Utrata statusu bezrobotnego 2500
Utrata statusu poszukującego pracy 2031
Rejestracja bezrobotnych 7018
Rejestracja przez Internet 4795
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2107
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4477
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2890
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2165
Rejestracja poszukujących pracy 2976
Rejestracja 3202
Rejestracja rolnika 3582
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3346
Prawa bezrobotnych 4075
Obowiązki bezrobotnych 2721
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2337
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7280
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3294
Bon stażowy 4515
Bon szkoleniowy 2356
Bon zatrudnieniowy 2919
Bon na zasiedlenie 7552
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2407
Pośrednictwo pracy krajowe 2151
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2005
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2355
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4957
Prace społecznie użyteczne 2927
Prace interwencyjne 4608
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2190
Roboty publiczne 2159
Staże 20630
Szkolenia 9211
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1916
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10019
Wysokość świadczeń pieniężnych 5843
Zasiłek dla bezrobotnych 7371
Ubezpieczenie zdrowotne 2440
Dodatek aktywizacyjny 5033
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7974
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3516
Zwrot kosztów przejazdu 2333
Zwrot kosztów zakwaterowania 2680
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2346
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4889
Pożyczka szkoleniowa 3228
Dofinansowanie kosztów egzaminów 4795
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2204
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2212
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18142
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3099
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1951
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2037
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6711
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2780
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2317
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2495
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5901
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 3887
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1988
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1783
Pośrednictwo pracy krajowe 1908
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1741
Prace interwencyjne 5326
Prace społecznie użyteczne 2833
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2211
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6160
Roboty publiczne 4332
Staże 10084
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3648
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1633
Grant na telepracę 1701
Świadczenie aktywizacyjne 1777
Wysokość świadczeń pieniężnych 2760
Zwolnienia grupowe 2195
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 5693
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1906
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1756
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1708
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2439
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2697
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2040
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2171
Tryb postępowania 2121
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4175
Wymagane dokumenty 2204
Opłaty 1988
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2573
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2493
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1925
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1575
Kontakt do urzędu pracy 36832
Struktura Urzędu 1757
Historia Urzędu Pracy 5667
Podstawa prawna działania urzędu 2388
Statut 2051
Ustawy 1943
Prawo 1688
Zarządzenia Dyrektora 1660
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 372
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1130
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1598
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2146
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4248
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1009
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2247
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3489
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 3758
Programy 4254
Realizowane 2742
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 2628
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 1783
Zrealizowane 2342
Program specjalny "Postaw na aktywność" 2811
Program Specjalny "Bądź aktywny" 3555
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 2708
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 3922
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 3777
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 2688
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 1954
"Działać skutecznie" 2435
"Czas na zmiany" 2335
„Aktywni 50+” 3695
"Młodzi przedsiębiorcy" 2511
Program specjalny "Równać szanse" 5601
Projekty EFS 4336
Realizowane 2710
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 3087
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 2912
Zrealizowane 2356
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3370
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3125
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 7220
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2544
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4098
Analizy i statystyki 4233
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4738
Dane statystyczne 4447
Inne Opracowania 2639
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 2480
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 3668
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6878
Skład 2874
Opiniowanie kierunków kształcenia 2090
Uchwały 1669
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 271
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 248
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 252
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 251
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 351
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 366
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 349
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 352
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 997
Uchwały z dnia 10-10-2016r 908
Uchwały z dnia 26-09-2016r 959
Uchwały z dnia 06-05-2016r 1058
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 1407
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 1634
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 1605
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 1419
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 1584
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 2377
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 1422
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 1534
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 1571
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 1508
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1527
Uchwały z dnia 27.03.2012r 1497
Uchwały z dnia 03-02-2012r 1524
Uchwały z dnia 17-11-2011 1376
Uchwały z dnia 15-07-2011 1332
Uchwały z dnia 19-04-2011 1396
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 1213
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 1426
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 1480
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 2105
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 1258
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 1591
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 1434
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 1313
Przydatne linki 3112
Kierownictwo Urzędu Pracy 2328
Biuletyn Informacji Publicznej 1424
Polityka prywatności 1437