Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 35572
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3961
Przyznanie statusu bezrobotnego 3120
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2471
Utrata statusu bezrobotnego 3003
Utrata statusu poszukującego pracy 2412
Rejestracja bezrobotnych 7807
Rejestracja przez Internet 5451
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2453
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5165
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3344
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2563
Rejestracja poszukujących pracy 3450
Rejestracja 3788
Rejestracja rolnika 4381
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3781
Prawa bezrobotnych 4514
Obowiązki bezrobotnych 3184
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2746
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7932
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3812
Bon stażowy 5023
Bon szkoleniowy 2836
Bon zatrudnieniowy 3492
Bon na zasiedlenie 8956
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2818
Pośrednictwo pracy krajowe 2575
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2371
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2868
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5781
Prace społecznie użyteczne 3442
Prace interwencyjne 5020
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2600
Roboty publiczne 2544
Staże 22394
Szkolenia 11065
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2290
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10928
Wysokość świadczeń pieniężnych 6409
Zasiłek dla bezrobotnych 8145
Ubezpieczenie zdrowotne 3317
Dodatek aktywizacyjny 5751
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8808
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4056
Zwrot kosztów przejazdu 2749
Zwrot kosztów zakwaterowania 3130
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2756
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5518
Pożyczka szkoleniowa 3647
Dofinansowanie kosztów egzaminów 5529
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2830
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2630
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 20033
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3842
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2363
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2431
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7499
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3252
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2818
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2944
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7158
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4495
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2366
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2130
Pośrednictwo pracy krajowe 2333
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2223
Prace interwencyjne 6174
Prace społecznie użyteczne 3337
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2647
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6940
Roboty publiczne 5395
Staże 11535
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4112
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 2046
Grant na telepracę 2224
Świadczenie aktywizacyjne 2201
Wysokość świadczeń pieniężnych 3251
Zwolnienia grupowe 2668
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 6487
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2288
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2147
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2150
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2868
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3229
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2419
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2689
Tryb postępowania 2519
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 5021
Wymagane dokumenty 2591
Opłaty 2408
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2990
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3094
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2301
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1885
Kontakt do urzędu pracy 41648
Struktura Urzędu 2167
Historia Urzędu Pracy 7900
Podstawa prawna działania urzędu 3314
Statut 2571
Ustawy 2487
Prawo 2144
Zarządzenia Dyrektora 1929
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 657
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie wprowadzenie regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 50
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1415
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1901
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2636
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4619
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1316
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2600
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3988
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 4282
Programy 4867
Realizowane 3206
Zrealizowane 2738
Program specjalny "Postaw na aktywność" 3406
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 2284
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 3269
Program Specjalny "Bądź aktywny" 4378
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 3304
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 4571
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 4577
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 3273
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2484
"Działać skutecznie" 2897
"Czas na zmiany" 2842
„Aktywni 50+” 4266
"Młodzi przedsiębiorcy" 2969
Program specjalny "Równać szanse" 6883
Projekty EFS 4902
Realizowane 3280
Zrealizowane 2854
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 3860
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 3633
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3938
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3824
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 7992
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 3027
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4770
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7619
Skład 3639